Heng yang shi fan xue yuan xue bao / She hui ke xue

Type:journal
DDC:100
ISSN(s): 1002-073X, 1673-0313
Publisher: : Heng yang, Hu nan
Appears:print
ID: PERI:(DE-600)2027160-8

Database coverage:
NCBI Molecular Biology Database
 Record created 2015-11-15, last modified 2016-08-18Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)